Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za odpady od 1 lutego 2019 roku

Wyświetl stronę główną » Gospodarka Odpadami » Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za odpady od 1 lutego 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2019 ROKU

Na podstawie art.6 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że Rada Gminy Łubnice w dniu 28 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę Nr. IV/23/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (Dz.Urz.Woj.292).

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁUBNICE OBOWIĄZUJĄ OD 1 LUTEGO 2019 R. I WYNOSZĄ:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:
    1. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 10 zł
    2. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 5 zł

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY:
    1. Pojemnik lub worek o pojemności 120 l. – 13 zł
    2. Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l. z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 
    3. KP-7 o pojemności 7m3 – 440 zł
    4. Za pojemnik od 1,5m3 do 3,0 m3 – 65 zł
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY:
    1. Pojemnik lub worek o pojemności 120 l. – 25 zł
    2. Inne pojemniki – wielokrotność opłaty za pojemnik 120 l. z zastrzeżeniem pkt. 3 
    3. KP-7 o pojemności 7m3 – 630 zł

Link do uchwały - KLIKNIJ 

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość). 
2. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
3. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji !
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane / niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
4. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. 
- za I kwartał - do 15 marca danego roku,
- za II kwartał - do 15 maja danego roku,
- za III kwartał - do 15 września danego roku,
- za IV kwartał - do 15 listopada danego roku.


Opłaty należy dokonać gotówką lub przelewem na poniższy rachunek bankowy:
Konto bankowe:

URZĄD GMINY ŁUBNICE
ŁUBNICE 66A
28 – 232 ŁUBNICE 

Numer konta: 55 8517 0007 0060 0000 0026 0002
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział w Łubnicach.


Tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za …….. kwartał …........r.
5. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.          
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

Wójt Gminy Łubnice

Informacje

Rejestr zmian

2019-01-29

Edycja artykułu - Tomasz Urbanowicz

2019-01-29

Dodanie artykułu - Tomasz Urbanowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Gmina Łubnice
28-232 Łubnice, Łubnice 66a
woj. świętokrzyskie 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: