Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Łubnice

Wyświetl stronę główną » Nabór Na Wolne Stanowiska » Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Łubnice

Ogłoszenie

Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Referacie Finansowo - Podatkowym w Urzędzie Gminy Łubnice

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 3. doświadczenie zawodowe minimum 6 miesięcy stażu pracy na stanowiskach związanych
  z obsługą finansowo-księgową,
 4. biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, kopiarka).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.  Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość przepisów ustaw, w szczególności w zakresie rachunkowości, ustawy
  o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych, Ordynacji Podatkowej, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym, o opłacie skarbowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz instrukcji kancelaryjnej.
 2. posiadanie następujących cech osobowości: systematyczność, uczciwość, samodzielność, dokładność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. obsługę finansowo-księgową zobowiązań i należności, prowadzenie ewidencji księgowej,
 2. prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami Ordynacji Podatkowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. prowadzenie księgowości podatków i opłat w formie komputerowej w systemie PUMA,
 4. prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat,
 5. prowadzenie postępowań w zakresie stosowania ulg w spłacie zaległości podatkowych,
 6. prowadzenie postępowań z zakresu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 7. prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 8. współpracę z innymi jednostkami,
 9. przygotowywanie sprawozdań.

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 2. Miejsce: Referat Finansowo - Podatkowy Urzędu Gminy Łubnice,
 3. Wynagrodzenie: w przedziale od 2.500 zł brutto do 3.200 zł brutto.
 4. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (do pobrania w załączeniu
  do niniejszego ogłoszenia),
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 3. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, oraz że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 5. kopie: dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień, (oryginały do wglądu),
 6. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 7. opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 9. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 10. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza
  się na nie powołać)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Referacie
Finansowo – Podatkowym” w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-07-22

Dodanie załącznika/ załączników - Karolina Kotlarz

2019-07-22

Dodanie artykułu - Karolina Kotlarz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Gmina Łubnice
28-232 Łubnice, Łubnice 66a
woj. świętokrzyskie 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: