Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEdo spraw gospodarki nieruchomościami i gospodarki rolnej w Urzędzie Gminy Łubnice

Wyświetl stronę główną » Nabór Na Wolne Stanowiska » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEdo spraw gospodarki nieruchomościami i gospodarki rolnej w Urzędzie Gminy Łubnice

WÓJT GMINY ŁUBNICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEdo spraw gospodarki nieruchomościami i gospodarki rolnej w Urzędzie Gminy Łubnice

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: geodezyjne, administracyjne, prawnicze,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

b) znajomość ustawy o własności lokali,

c) znajomość ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

d) znajomość Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej oraz prawa rzeczowego,

e) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

f) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz Statutu Gminy Łubnice,

g) znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

h) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

i) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym ich nabywanie, zbywanie oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd.
  1. Ustalanie opłat za korzystanie z mienia gminnego.
  2. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
  3. Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  4. Współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie gospodarki gruntami.
   1. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
   2. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa.
   3. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji dotyczących podziałów działek ewidencyjnych.

10. Prowadzenie postępowań w zakresie sprostowań oraz stwierdzania prawomocności aktów własności ziemi.

11.  Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i remontami budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy:

a) przydziały,

b) umowy najmu,

c) naliczanie czynszu i opłat oraz ich ściąganie,

12. Potwierdzanie oświadczeń dla rolników o spełnianiu wymogów do kupna gruntów zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.

13. Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych przeprowadzaniem prac inwestycyjnych przez Gminę, klęskami żywiołowymi oraz innymi zdarzeniami losowymi.

14. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie klęsk losowych w rolnictwie.

15. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania wścieklizny i innych chorób zwierząt domowych i dzikich.

16. Współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie organizowania spisów rolnych.

 1. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i rozliczanie makowin.

18. Współpraca ze Spółkami Wodnymi w zakresie melioracji na terenie Gminy.

19. Realizacja nałożonych na Gminę zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt oraz Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt.

 1. Realizacja nałożonych na Gminę zadań z zakresu ustawy – Prawo wodne.

21. Przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów ras agresywnych i współpraca ze schroniskami dla zwierząt bezdomnych.

 1. Współdziałanie z zarządcami obwodów łowieckich.
 2. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi.
 3. Bieżące zaznajamianie się z nowo ukazującymi się aktami prawnymi dotyczącymi prowadzonych spraw.

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Podinspektor lub Inspektor,

c) wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.000 do 3.000 zł brutto miesięcznie

c) miejsce: Urząd Gminy Łubnice

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym) z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV)

c) dokument potwierdzający tożsamość,

d) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

f) kwestionariusz osobowy (na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia),

g) oświadczenia o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych (na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia),

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki nieruchomościami i gospodarki rolnej w Urzędzie Gminy Łubnice” w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku do godz. 12.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2016-12-13

Dodanie załącznika/ załączników - Tomasz Urbanowicz

2016-12-13

Dodanie załącznika/ załączników - Tomasz Urbanowicz

2016-12-13

Dodanie załącznika/ załączników - Tomasz Urbanowicz

2016-12-13

Dodanie artykułu - Tomasz Urbanowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Gmina Łubnice
28-232 Łubnice, Łubnice 66a
woj. świętokrzyskie 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: