Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: XXVII/118/17, z dnia: 9 lutego 2017

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Gminy Łubnice » Uchwała: XXVII/118/17, z dnia: 9 lutego 2017

Uchwała numer: XXVII/118/17.

Z dnia: 9 lutego 2017.

W sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

  1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
  2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Łubnice klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej oraz granice obwodu klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubnice na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
  1. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z siedzibą w Łubnicach przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII :

1)      nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach,

2)      siedziba: Łubnice 62

§ 3.

Publiczne Gimnazjum   im. Wojciecha Skuzy z siedzibą w Łubnicach 62 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Skuzy z siedzibą w Łubnicach 62 na następujących  warunkach:

1)      Szkoła Podstawowa  im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2)      kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Wojciecha Skuzy w Łubnicach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3)      Publiczne Gimnazjum Wojciecha Skuzy w Łubnicach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4.

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice (adres siedziby urzędu), a także  na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

OPINIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY - KLIKNIJ

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-04-06

Edycja artykułu - Tomasz Urbanowicz

2017-02-28

Edycja artykułu - Tomasz Urbanowicz

2017-02-14

Edycja artykułu - Tomasz Urbanowicz

2017-02-14

Dodanie załącznika/ załączników - Tomasz Urbanowicz

2017-02-14

Dodanie artykułu - Tomasz Urbanowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Gmina Łubnice
28-232 Łubnice, Łubnice 66a
woj. świętokrzyskie 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: