Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za odpady od 1 stycznia 2020 roku

Wyświetl stronę główną » Gospodarka Odpadami » Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za odpady od 1 stycznia 2020 roku

Na podstawie art.6 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że Rada Gminy Łubnice w dniu 6 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr. XII/75/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz.Urz.Woj. 2019 poz. 5152).

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁUBNICE OBOWIĄZUJĄ OD 1 stycznia 2020 R. I WYNOSZĄ:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY:

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi 10,00 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY:

 • Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 złotych od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
   
 • Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 3,00 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY:

 • Ustala się stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny, w wysokości: 

  1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 16,00 zł
  2) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l – 32,00 zł
  3) za pojemnik o pojemności 1500 l – 200,00 zł
  4) za pojemnik o pojemności 7000 l – 933,00 zł

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY:

 • Ustala się stawki podwyższone stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika lub worka, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za cały okres niewypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. w wysokości:
  1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 32,00 zł 
  2) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l – 64,00 zł
  3) za pojemnik o pojemności 1500 l – 400,00 zł
  4) za pojemnik o pojemności 7000 l – 1866,00 zł
   
 • Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

OPŁATA RYCZAŁTOWA

 • Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 40,00 złotych za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
   
 • Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 80,00 złotych za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Link do uchwały - KLIKNIJ

 • Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. 
  - za I kwartał - do 15 marca danego roku,
  - za II kwartał - do 15 maja danego roku,
  - za III kwartał - do 15 września danego roku,
  - za IV kwartał - do 15 listopada danego roku.

Link do uchwały - KLIKNIJ

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany). Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca.

Opłaty należy dokonać gotówką lub przelewem na poniższy rachunek bankowy:

Konto bankowe:

URZĄD GMINY ŁUBNICE
ŁUBNICE 66A
28 – 232 ŁUBNICE 

Numer konta: 89 8517 0007 0060 0600 0026 0260


Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział w Łubnicach.
Tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za …….. kwartał …........r.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.          
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

Wójt Gminy Łubnice

Informacje

Rejestr zmian

2020-01-08

Dodanie artykułu - Tomasz Urbanowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Gmina Łubnice
28-232 Łubnice, Łubnice 66a
woj. świętokrzyskie 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: